Salgsbetingelser

Med mindre det foreligger annen skriftlig avtale, leverer Eurofusion AS (EFAS) alle leveranser i henhold til nedenforstående vilkår. Dette gjelder uansett eventuelle avvikende bestemmelser i den av kunden avgitte ordre eller aksept. Avtalevilkårene er forutsatt kun anvendt i næringsforhold. I forbrukerforhold gjelder andre vilkår og ufravikelig forbrukerlovgivning. Kunden plikter å opplyse EFAS før avtaleinngåelsen dersom kunden ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, jf. forbrukerkjøpsloven § 1.

Pris 
EFAS forbeholder seg retten til prisendringer på oppdatert prisliste med 1 måned varsel. Alle priser oppgis i NOK ekskl. mva. Det tas forbehold om feil i våre prislister. Dersom ikke annet er angitt i tilbud er alle skriftlige og muntlige tilbud gyldige i 30 – tretti - dager fra tilbudsdato, med mindre de er skriftlig tilbakekalt. Priser angitt i tilbud forutsetter at den tilbudte ”pakken” leveres komplett. Dersom komponentdeler/tilbudte deler bestilles i endret antall, eller med avvikende sammensetning, kan prisene således bli endret. Priser angitt i tilbud gjelder for produkter/deler slik de er spesifisert i tilbudet.

Betaling
I henhold til avtale anført på tilbud, ordrebekreftelse og/eller faktura. Ved sen betaling beregnes 1 % rente per måned. 

Salgspant
EFAS betinger seg salgspant i varer som blir levert til varene i sin helhet er betalt, jf. panteloven § 3-14. Varer som ikke er betalt i sin helhet kan ikke anvendes, håndpantsettes, sammenføyes, bearbeides eller påkostes uten forutgående skriftlige samtykke av EFAS. EFAS forbeholder seg retten til å kreve tilfredsstillende sikkerhet. 

Transport
Transport faktureres etter regning. Ev. fraktfri grense spesifiseres i tilbud eller 
ordrebekreftelse. Varer leveres EXW vårt lager på Vestby. Incoterms 2000 legges til grunn. Kunde må ved leveransens ankomst uten opphold reklamere til befrakter hvis transportskade er oppstått.

Leveringstid
Leveringstid fastsettes så langt mulig etter kundens ønske. Leveranse anses som gjennomført når varene er levert etter angitt Incoterms. EFAS yter ikke erstatning som følge av tap kunden måtte påføres som følge av sen levering.

Levert antall
EFAS forbeholder seg retten til å foreta delleveringer med mindre annet er avtalt ved kjøp.Ved mottak av leveransen skal kunden kontrollere at samtlige varer er levert i henhold til pakksedler og at det ikke er synlige skader på emballasje eller varer. Dersom det avdekkes manko eller skader ved kontrollen skal dette meldes skriftlig til EFAS uten ugrunnet opphold, og senest 8 - åtte - dager etter ankomst, med skriftlig spesifikasjon av avvikene. 

Produktreklamasjon
Eventuelle reklamasjoner må fremsettes innen 8 – åtte - dager etter varene er mottatt. Dersom reklamasjonen godkjennes, ytes prisavslag inntil fakturaens verdi. EFAS yter ikke erstatning for ev. tap kunden påføres som følge av mangler ved varene, direkte eller indirekte, herunder følgeskader som tapt arbeidsfortjeneste, dagbøter, annet fortjenestetap, etc., dersom dette ikke uttrykkelig er avtalt ved bestilling. Reklmasjon begrunnet i funksjonsfeil på et produkt forutsetter at kunden kan godtgjøre korrekt montering og bruk av produktet. Ved manglende eller for sen reklamasjon bortfaller et eventuelt mangelskrav.

Annullering av tilbud/ordre
EFAS kan annullere tidligere bekreftede tilbud/ordre såfremt kunden har uavklart økonomisk mellomværende med EFAS. For varer som ikke vanligvis lagerføres og/eller krever fabrikasjon eller spesialkvaliteter, kan ikke kunde annullere ordre uten EFAS sitt eksplisitte samtykke.

Produktansvar
EFAS har tegnet produktansvarsforsikring for skader som er forvoldt på personer eller annet, av varer som er solgt av EFAS. Forsikringen dekker skader som beviselig skyldes feil begått av personale hos EFAS. EFAS er ikke ansvarlig for driftstap, avansetap eller andre indirekte tap som måtte følge av skaden. EFAS er ikke erstatningspliktig for skader utover NOK1.000.000,-  - en million - ved ett enkelt skadetilfelle.

Kundens tilbakeholdsrett
Tilbakeholdsrett som følge av mangler ved en levert vare gir kun rett til å holde tilbake en andel av betalingen tilsvarende fakturaverdi for gjeldende vare.

Force Majeure
I tilfelle force majeure, herunder streik eller lockout, bortfaller EFAS sine forpliktelser så lenge force majeure situasjonen er tilstede.

Retur
Retur av varer tas kun i mot etter skriftlig avtale, eller direkte avtale med selger. Retur skjer for kundens regning og risiko. Returomkosning 20% av varens veilendende utsalgspris på leveringstidspunktet, eller etter avtale. Returnerte varer skal leveres i ubrutt og uskadet original emballasje/pose, og i samme tilstand som levert.  Ikke lagerførte varer, og/eller bearbeidede varer, varernummer som starter med “S-”, tas ikke i retur.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing